Organizatorzy wolontariatu

Zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariusze mogą wykonywać świadczenia na rzecz m.in.:

 – organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy w zakresie ich działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,

 – organów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez te organy, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej;

 – podmiotów leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej w zakresie wykonywanej przez nie działalności leczniczej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

Z wolontariatu została wyłączona działalność, która wiąże się z zyskiem finansowym dla organizatora wolontariatu.

organizatorzy wolontariatu

W NASZYM PROJEKCIE PLANUJEMY WIELE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ WOLONTARIATU.

Zaplanowaliśmy spotkania, debaty, wizyty studyjne, szkolenia, poradnictwo, działania rozwijające dla liderów i wolontariuszy.

Wiemy, że zadania powierzane wolontariuszom mogą wymagać także eksperckiej wiedzy i angażować osoby o specjalistycznym wykształceniu lub umiejętnościach (np. lekarz, radca prawny, księgowy). Specyfika pracy z wolontariuszami-ekspertami może różnić się od typowej ścieżki współpracy i organizacji wolontariatu.

Szkolenia mają zidentyfikować nie tylko obszary do działania, ale też kompetencje, które powinni posiadać wolontariusze i koordynatorzy. Planujemy również szeroko zakrojoną akcję promującą wolontariat lokalnie. Nasz zespół będziemy budować powoli, ale konsekwentnie, stawiając sobie za cel promowanie idei niesienia pomocy, wzajemnego wsparcia, współpracy zamiast rywalizacji.

Na bieżąco będziemy informować o każdym działaniu, kolejnych etapach projektu. Planujemy zaangażować w projekt również III sektor z powiatu żarskiego i żagańskiego, instytucje, szkoły. Chcemy, aby wolontariat stał się integralna częścią naszego codziennego życia.

Pamiętajmy też o tym, co ważne – że pozytywne wrażenia wolontariuszy ze współpracy z organizacją są jej najlepszą wizytówką.