Wolontariusze

Wolontariuszem jest każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko rodzinne (więcej na: www.wolontariat.org.pl).

Zasady wolontariatu zostały opisane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  uchwalonej w 2003 roku.

wolontariusze

W naszym projekcie przygotowaliśmy szkolenia, porady, pomoc, debaty z myślą o wolontariuszach, którzy z czasem wspomogą organizacje, instytucje, fundacje na terenie powiatu żarskiego i żagańskiego. Działania, które przygotowaliśmy mają na celu podniesienie samooceny, nauczenie pracy zespołowej, pokazanie mocnych cech, wzmocnienie motywacji i chęci do działania, niesienia pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują. W obecnych czasach ta pomoc jest konieczną, nierozerwalną częścią życia społecznego. Dziś wolontariusz to osoba świadoma, posiadająca chęci i możliwości do wspierania innych swoją wiedzą, czasem, siłą, obecnością. Wierzymy, że nasze działania przełożą się na trwały efekt, będą początkiem zmiany społecznej, pokażą, że warto pomagać, wspierać innych. Mieć wielkie serce i być człowiekiem to o wiele więcej niż sądzimy. Sama nasza aktywność, dobroć, siła mogą stać się inspiracją, zmienić czyjeś życie. Warto o tym pamiętać. Dlatego stawiamy na wolontariat, budowanie zespołu, relacji, bo te umiejętności, to umiejętności bezcenne.


W ramach projektu przeprowadzone zostaną po 2 szkolenia w każdym roku tj. 2021, 2022 i 2023.
Czas trwania: 4 godziny lekcyjne/ szkolenie w godzinach dopasowanych do możliwości udziału osób zainteresowanych udziałem w Programie (godziny popołudniowe/ wieczorne/ weekendy).
Liczba uczestników: łącznie 20 uczestników/ rok.
Miejsce realizacji: Żary i/lub Żagań.
Tematyka: Szkolenia dotyczyć będą tematów związanych z zasadami wolontariatu, uregulowaniami formalno-prawnymi oraz korzyściami płynącymi ze świadczenia usług wolontarystycznych. Wolontariusze zostaną zapoznani z działaniami, jakie będą mogli wykonywać w ramach wolontariatu, z  prawami i obowiązkami wolontariusza. Szkolenie podstawowe stanowić będzie źródło wiedzy do dalszej edukacji wolontariuszy, potrzebnej w organizacjach, do których trafią. Wolontariusze w danej placówce zostaną przygotowani do realizacji zadań wynikających z jej potrzeb. Szkolenia będą elementem motywacyjnym i zachęcającym młodych uczestników projektu do aktywnego zaangażowania się w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego oraz bezinteresownej pomocy świadczonej na rzecz m.in. osób starszych, dzieci, zwierząt oraz innych organizacji pozarządowych. W ramach przedmiotowych szkoleń poruszone zostaną również problemy, potrzeby, wyzwania związane z funkcjonowaniem wolontariatu w powiecie żarskim i żagańskim.